61 Грамматика: (10-күн)

Есімшенің -ған/-ген, -қан/-кен формасы

Тапсырма 2. Төменде берілген сөйлемдердегі есімше жұрнағының дұрыс не бұрыс қолданылғанын анықтаңыз.

 

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book