213 Сөздікқор (37-күн)

Сөздікқор

  • Септігін тигізу – пайдасы тию
  • Сарапшы – бағалаушы, сыншы, сарапқа салушы
  • Түптеп келгенде – негізінен алғанда, турасын айтқанда
  • Қажыту – шаршату
  • Қағазбастылық – әртүрлі қатынас қағаздары мен қаулы-қарарлардың көптігі
  • Сандалу – әуреге түсу, қыруар уақытын өткізіп алу
  • Сауал  – сұрақ, өтініш
  • Бет бұру – көңіл бөлу, ниет қою
  • Сынды – сияқты, секілді
  • Жұмыла күш салу – барлығы бірігіп күш салу, барлығы бірдей күш салу, жабыла күш салу.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book